ایسنا/گیلان معاون فرهنگی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه مد و مدگرایی در مرکز گفتمان فرهنگی قرار دارد، خاطرنشان کرد: صنایع دستی می تواند دنیای مدرن را با میراث کهن پیوند بزند و می توانیم از کارهای دستی برای طراحی لباس استفاده کنیم.

فاطمه کریمی در اختتامیه مجازی نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی به میزبانی دانشگاه گیلان، با اشاره به تعویق هشت ماهه برگزاری نمایشگاه مذکور به دلیل شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: شاهد مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه های گیلان، قم، قزوین، سمنان، زنجان و خراسان شمالی در این دوره هستیم.

وی پوشش و لباس را دارای کارکردهای متنوع و چندگانه دانست و افزود: کارکرد اولیه لباس در جایگاه حفظ بدن از سرما و گرماست، اما در کارکردهای ثانویه لباس مقوله زینت بخشی مطرح می شود که مرتبط با مد و مدگرایی است.

معاون فرهنگی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه قدمت و گسترده تاریخی مد و مدگرایی به حیات فرهنگی جوامع می رسد، گفت: در همه فرهنگ ها سرنخ هایی از مد و مدگرایی را می بینیم، اما تفاوت مد در ادوار قدیم و جدید در این است که در دوران معاصر به کمک شتاب رسانه های ارتباط جمعی و فضای مجازی جریان مدگرایی شدت بیشتری یافته است.

کریمی، تنوع گرایی را ویژگی مدگرایی دانست و تصریح کرد: مدگرایی در همه مراحل سنی انسان وجود دارد، اما متعلق به دوره جوانی است و لذا جوانان قشری بسیار تاثیرگذار در امر رواج مد و مدگرایی هستند.

وی ادامه داد: جوانان دانشجو صلاحیت بیشتری برای ورود به عرصه مد را دارند، زیرا هم از ویژگی جوانی برخوردارند و هم قشر فرهیخته جامعه به حساب می آیند لذا ورود دانشجویان به ویژه دختران دانشجو به عرصه مد و لباس پیامدهای مثبتی از جمله ارتقای سطح نگرش جامعه نسبت به مد و مدگرایی دارد.

معاون فرهنگی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه پرداختن به مد و مدگرایی توجه به صنایع دستی را الزام آور کرده است، گفت: صنایع دستی می تواند دنیای مدرن را با میراث کهن پیوند بزند و می توانیم از کارهای دستی برای طراحی لباس استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه مد و مدگرایی در مرکز گفتمان فرهنگی قرار دارد، خاطرنشان کرد: مد و لباس نقش عمده ای را در انتقال ایده های خلاق و رشد فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث فرهنگی بر عهده دارد، زیرا افراد صاحب نظر در حوزه فرهنگ، مدگرایی را به عنوان پنجره گشوده به سوی هویت ملی تعبیر می کنند.

کریمی، آفرینش، طراحی، تولید، توزیع و مصرف را چرخه پنج مرحله ای عرصه مد و لباس دانست و اضافه کرد: در صنایع دستی خلاقیت موج می زند، زیرا یک عامل درون فرهنگی است و با زیست بوم فرهنگی مطابقت دارد. همچنین طرح ها و نقش های صنایع دستی برگرفته از فرهنگ بومی و محلی است لذا پردازش حوزه صنایع دستی حلقه ای است که می تواند فرهنگ جدید را به میراث فرهنگی متصل کند.

معاون فرهنگی دانشگاه گیلان، صنایع دستی را کارگشای مسئله انقطاع فرهنگی دانست و بیان کرد: ایران عزیز از یک سو دارای گنجینه غنی میراث فرهنگی است و از سوی دیگر، تنوع اقلیمی دارد لذا این ویژگی ها زمینه مناسب و مساعدی را برای جان گرفتن حوزه مد، لباس و صنایع دستی است.

وی یکی از دغدغه های مد و لباس را بازاریابی دانست و یادآور شد: برگزاری نمایشگاه های مد و لباس یکی از روش های رفع این دغدغه است.

به گزارش ایسنا، در بخش مد و لباس نرگس هزاری از دانشگاه گیلان(ارشد مدیریت استراتژیک)، محدثه احمدی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(ادبیات فارسی) و معصومه احمدی از دانشگاه علمی و کاربردی انزلی(طراحی لباس) به ترتیب مقام هاب اول تا سوم را کسب کردند و پریست صالحی از دانشگاه سمنان(تربیت بدنی) شایسته تقدیر معرفی شد.

در بخش صنایع دستی نیز عارفه فرزادی از دانشگاه خراسان شمالی(صنایع دستی)، هانیه سلیمی از دانشگاه سمنان(تربیت بدنی) و معصومه رضایی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(شیمی) به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند و از زهرا علیمی از دانشگاه علمی و کاربردی دادگستری رشت(حقوق) و فهیمه محمدی از دانشگاه زنجان(مواد و متالوژی) تقدیر شد.

انتهای پیام