صیاد با باری از ماهی آمده تا آن را برای دود اندود کردن به  سماک بسپارد . پولکهای نقره ای ماهی ها زیر آب شست و شو و شکمهاشان خالی و دگر بار شسته می شود .

گوشواره ای از ساقه برنج به گوش ماهی ها می اندازند تا برای زمان آویزان کردن مهیا باشند. ماهی ها را درون خم می ریزند و سه روز درون آب و نمک و روناس نگاه می دارند . آنگاه برون آورده و لای تخته های  چوبی پهن زیر سنگینی کلوخ های بزرگ نمک می گذارند تا صاف شود. آنگاه سیخهای چوبی بلند را از درون گوشواره های ماهیان رد می کنند و آن را داخل اتاقکهای دودخانه نزدیک سقف به ردیف آویزان می کنند . زیر  صف ماهیان آویخته از سیخ های چوبی پوشال و خاک اره آتش می زنند تا با دود اندک ، دود اندود و سرخ و طلایی مهیای رفتن به بازار و سر سفره شود.