پس از یک هفته کشمکش در خصوص معرفی رییس جدید اموزش و پرورش سرانجام فرماندار انزلی به اتکای قانون مدیرکل جدید الانتصاب اموزش و پرورش را پای میز مذاکره(شما بخوانید مناقشه)کشاند.

حسب اطلاع واصله موثق و شنیده های روز جاری از فرمانداری بندر انزلی پس از یک هفته کشمکش در خصوص معرفی رییس جدید اموزش و پرورش سرانجام فرماندار مدبر انزلی به اتکای قانون مدیرکل جدید الانتصاب اموزش و پرورش را پای میز مذاکره(شما بخوانید مناقشه)کشاند.

شنیده ها حاکیست میرغضنفری که در اینگونه مراسم به توصیه های مدیریتی اکتفا میکرد بر خلاف رویه های قبلی خود اینبار مدیر جدید را به توصیه های اخلاقی سفارش کرد.

فرماندار انزلی همانند سوابق قبلی مدیریت خود در رودبار و لاهیجان با بهره گیری از تجارب مدیریتی و تسلط به قانون از حقوق قانونی خود به عنوان فرماندار و نماینده عالی دولت و در واقع از قانون صیانت کرد و مواد قانون مدیریت جامع کشوری که به هماهنگی با فرماندار در معرفی رییس ادارات اشاره دارد،را اجرایی نمود.
شایان ذکر است رحمتی قبلا رییس اموزش و پرورش لاهیجان بود که در زمان تصدی میرغضنفری در فرمانداری لاهیجان علی رغم مخالفت نماینده وقت با وی و حتی همراهی مدیرکل (جهان آرای)با عزل رحمتی،توسط میرغضنفری در مسند مدیریت اموزش و پرورش لاهیجان حفظ شد و حتی زمینه ارتقای وی به مدیرکلی نیز با حمایتهای میرغضنفری فراهم شد،بنظر میرسد توصیه های اخلاقی امروز فرماندار در جلسه معارفه نریمان یوسفی بیش از یوسفی متوجه مدیرکل فراموشکار اموزش و پرورش بود….

به هر جهت خوشحالیم که ماجرا ختم به خیر شد اگرچه رحمتی تاوان بی تدبیری اش در معارفه رییس جدید اموزش و پرورش انزلی را سنگین پرداخت کرد.