ایرنا – رشت – برف جامه سپید بر تن کلانشهر رشت پوشاند. مردم زنده دل گیلان برای تماشا و تفرج راهی پیاده راه فرهنگی و بوستانهای شهری شدند. برف بر شانه های تندیس میرزا نشسته و چهره مجسمه ها را زمستانی کرده بود .

 بام گالی پوش خانه روستایی از برف سپید شده بود .  پروانه ها در برف خشکیده بودند و زمین با دلی گرم  زیر لحافی از برف خواب بهار می دید .