رشت -ایرنا – او شاید از آخرین بازماندگان سدۀ گذشته باشد که خود را به امروز رسانده است. مردی که یک‌عمر از دستور زبان فارسی نوشت، ترجمه کرد و به ویراستاری پرداخت، و عجیب که هنوز هم در این سن، پویا و جویاست، و حتی خاطرات جوانی را به‌دقّت به یاد دارد.

دریافت ۸۳۰ MB

«احمد سمیعی گیلانی»، در برنامۀ «تجربۀ ایرانی»، از همین شوق و شور به دانستن، حتی در ۱۰۱ سالگی گفت.