ایسنا/گیلان جانشین ستاد کرونای گیلان، از اجرای گام ششم طرح شهید سلیمانی با هدف افزایش پوشش واکسیناسیون در استان گیلان خبر داد و گفت: در طرح مذکور به شناسایی و رهگیری و رصد مبتلایان و بیماریابی می پردازیم.

حسین مصطفی پور از اجرای گام ششم طرح شهید سلیمانی با هدف افزایش پوشش واکسیناسیون در استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح شهید سلیمانی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه در گام ششم طرح مذکور به شناسایی و رهگیری و رصد مبتلایان و بیماریابی می پردازیم، افزود: این طرح با استفاده از تست های سریع و حمایت های بهداشتس و درمانی در منزل انجام می شود.

جانشین ستاد کرونای گیلان در گفت وگوی خبری باران، با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت مراکز تجمیعی واکسیناسیون جهت لکه گیری افراد واکسن نزده و انجام سریع تر واکسیناسیون دز سوم، خاطرنشان کرد: به دنبال توسعه درمانگاه های سرپایی هستیم.

مصطفی پور، از کنترل دقیق مرز و مبادی ورودی استان در راستای گام ششم طرح شهید سلیمانی خبر داد و یادآور شد: توانمندسازی مردم در این طرح مد نظر است تا در برابر بیماری خودمراقبتی داشته باشند.

انتهای پیام