رشت – ایرنا – نیشکر کاران صومعه سرایی برداشت این محصول ارگانیک با پیشینه کشت ۱۳۰ ساله در این منطقه را از ۲۳ هکتار اراضی خود آغاز کردند. نیشکر سوغات صومعه سرا است که در روستاهای قاضده ،کلسر، میانده سنگجوب و شکرباغان کشت می شود.

کشت قلمه‌های نیشکر  در اردیبهشت ماه آغاز می شود و عمده کاربرد آن هم برای تولید شکر قهوه‌ای و فرآورده‌های آن انجام می‌گیرد؛ بر اساس آمارهای رسمی سالانه ۲۵ هزار کیلوگرم شکرقهوه‌ای و فروآرده‌های آن چون کف و دوشاب از لوله های نیشکر روانه بازار مصرف می شود. عکاس: فرزاد حسن پور