جامعه امروز ایرانی به نظر بستری مرد محور است. که می توان سایه توقعات و گاهی محدویت و خشونت که همه چیز را باهم از زن، مادر ویاهمسر می خواهند در گوشه کنار جامعه دید .ازنسل پدران و مادران ما که فاکتور زنانگی رادر خانم خانه بودن ،همسرو مادری که تمام خود را وقف آنها […]

جامعه امروز ایرانی به نظر بستری مرد محور است. که می توان سایه توقعات و گاهی محدویت و خشونت که همه چیز را باهم از زن، مادر ویاهمسر می خواهند در گوشه کنار جامعه دید .ازنسل پدران و مادران ما که فاکتور زنانگی رادر خانم خانه بودن ،همسرو مادری که تمام خود را وقف آنها کند تا امروز ، سطح توقعات ازیک زن کامل بصورت عجیبی در مسیری بیراهه می رود .گاهی حتی افراط در این خواسته ها وتوقعات نوعی توهین و خشونت علیه زنان تلقی می شود.داشتن ظاهری آراسته ،زیبا والبته متناسب،درحین حال تحصیلکرده وشاغل که بتواند در کنار مادر و همسر خوب بودن ،بخشی از مشکلات مالی اقتصادی خانواده را هم حل کند.به هرحال هرسال شاهد تورم ومشکلات اقتصادی بیشتری هستیم تا ثبات وضعیت معیشتی مردم ،این نیروی کمکی با حقوق و مزایای خوبی باید گزینش شودوبابت حقوقی که درقبال شغل وکار ماهانه اش بصورت وظیفه انجام می دهد پاسخگوهم باشد.بااین سطح توقعات ازیک زن آیا میتواند در محیطی بدوراز استرس واضطراب زندگی کند به رشد وکمال برسد؟بی شک راه سخت و دشواری است که زنان ما تحمل میکنند ،جامعه ای با ارزش ها ی متناقض ،با وجود این همه تبلیغات درمسیر زیباتر شدن ،لاغری انواع کرمها ومحصولات زیبایی و ازسوی دیگر سطحی شمردن انتخاب ها دغدغه های زنانه،ازسویی هم میخواهیم حضوری پرشور فعال در اجتماع داشته باشند.باوجود کارشکنی های مردانه ای که گاهی واقعا زن را مجبور به عقب نشینی می کنند .این ها همگی خشونتی آشکار و غیرقابل انکار است.براستی دراین بستر پراز کلیشه های جنسیتی تبعیض هایی که وجود دارند ،میتوان به اهداف و برنا مه های مهمی که تمامی ما در هر قشری و مرتبه اجتماعی که هستیم برسیم؟گاهی حتی ازهم جنسان خود این تبعیض ومقایسه را میبینم وچه تلخ روح را می خراشد دردناک است.بیایید بیشتر به زن ارج نهیم اورا با تمام ابعاد و خواسته های زنا نه اش قابل احترام بدانیم ،عقایدمان را تحمیل نکنیم.زن نیز انسانی است با حقوق برابر وعالی یکسان وبدوراز نگاه جنسیتی.با آموزش ها و برنامه ریزی صحیح میتوان جامعه را به سویی بر د تا نگاه به زنان و مادران صرفا سنتی و تعصبی که ریشه دار در عدم آگاهی نسل های قبل است نداشته باشند.رشد وتعالی هر جامعه ای درگرو تعالی و کمال گرایی افرادآن جامعه است که بی شک پرورش و تربیت نسل های موفق حول محور خانواده و مادرانی است که جسم ، روح ، شان ، منزلت و کرامت آنها با خشونت خدشه دارنشده باشد.

✒️نوشین میربلوک