رضوانشهر – ایرنا – کوچ، در فرهنگ مردم رضوانشهر و تالش با سختی و تلاش عجین شده است، مردان و زنان این دیار باحرکت در دل کوه‌ها و جنگل ها، برای کسب روزی حلال و تأمین معیشت، شب و روز آرام و قرار ندارند. کوچ پاییزه از اواخر شهریور تا نیمه مهر است که دامداران به سمت میان بندها بر می گردند.

 تصاویر حسرت پورجانی، از عشایر دامدار جهانگیریه رضوانشهر  است . او را تقریبا هیچگاه نمی شود بدون چوبدستی اش دید ، چوبدستی برای دامداران از ارزش خاصی برخوردار است نه تنها وسیله دفاعی بلکه یک جور نشان است که حتی در مراسم عروسی نیز به دست می گیرند.