پوسترهای زیبای رنگی به قیمت مرگ درختان چاپ شده اند.

با نزدیک شدن انتخابات دیوارهای شهر پر از پوسترهای تبلیغاتی رنگارنگ شده بود که چهره شهر را زشت و ازنظر روانی بسیار آسیب زننده است.تعدادی از شهروندان لنگرود ازاین بی مسئولیتی کاندیداها دچار دغدغه شدند و انتقاد کردند اما متاسفانه توجهی نشد. تا اینکه از روز بعد از انتخابات تصمیم گرفته شد با دعوت عمومی از کسانی که تمایل دارند با پاکسازی دیوار از پوسترها با هدف فروش و خرید سبد کالا اقدامی فرهنگی و آموزشی داشته باشند. و پس از یک هفته پاکسازی حجم زیادی از کاغذ جمع آوری و به فروش رسیده شد و ۳۷ سبد کالا تهیه و توسط مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد۵۶۴۸ به افراد بی بضاعت اهدا گردید. یادمان باشد این پوستر های زیبا و رنگی به قیمت مرگ درختان چاپ شده اند.

✒️نسرین زمان پور