نظام پزشكي خواسته ي دستياران را بر حق مي داند..

پزشك جماعت، عادت به اعتراض ندارد.. آخرين باري كه صداي اعتراضي ازين قشر شنيده شده است، را كمتر كسي به ياد دارد.. !!
بحران كرونا در رسيد، و دست تمام بشريت به سوي علم و عالم پزشكي دراز شد..

رزيدنت يا دستيار تخصصي، قلب تپنده ي مراكز بزرگ دولتي و دانشگاهي است..
پزشك نخبه اي كه سالها درس خوانده و براي متخصص شدن ، تمام وقت در بيمارستان است..

هيچ جاي دنيا به جز آزمونهاي عملي و روتين، چيزي بنام آزمون ارتقاء كه هر كدامش يك كنكور كامل است را نمي گيرند..
اما اينجا ايران است.. مي گيرند..!

يكسال و نيم است دستياران تخصصي ، روزشان را به شب كرونا دوختند و در گانهاي پلاستيكي و پشت ماسكها و درون دستكش ها دهيدره شدند و پاي قسم و قولشان به علم و مردم ماندند.. سرافراز..

در اثر فشار سال گذشته شاهد خودكشي سريالي دستياران تخصصي در سراسر كشور شديم! و كسي بدادشان نرسيد..

آنها حقوق ندارند! بلكه مبلغي بعنوان كمك هزينه بهشان مي دهند كه كفاف كرايه خانه نمي دهد حتا.. اجازه كار و درآمدي متفرقه ندارند.. آيا شما صدايي ازيشان شنيده ايد؟
خير.. چون آنها نجيب ترين ، باهوش ترين، و ماخوذ به حيا ترين فرزندان اين مرز و بوم اند، ..
وزارت بهداشت آنها را پارسال بدون امتحان ، همانند مردودي ها، بشكل مشروط به سال بالاتر كشاند.. و امسال علي رغم ١٦ ماه درگيرشدنشان با كرونا، و بر خلاف كوريكولوم هاي آموزشي، كه از آنها كشيك در بخش كوويد كشيده است.. و آموزشي هم بواسطه ي وجود بحران كرونا به ايشان نداده است..ولي حالا مي خواهد از آنها امتحان بگيرد!!، و آنها بايد نمره ي دو سال را با هم بياورند!!وگرنه يكسال عقب مي افتند!
در حالي كه سال گذشته بخاطر ٣ ماه درگيري با كرونا ، امتحان را لغو كرده،
اين امتياز را به اما دستياراني كه١٨ ماه درگير كرونا بوده اند نداده است..
اين تبعيض مضاعف است.

نظام پزشكي خواسته ي دستياران را بر حق مي داند..

دستياران دارند له مي شوند..
آنها امتحانات معمول درون بخشي و بقيه ارزيابي ها را انجام داده اند
آنها پيروز و قهرمانان ملت ايرانند.. و مردم آنان را ستودند..
تجمع و اعتصاب و اعتراض مي كنند.. و صداي نجيبشان را بلند كرده اند؛
حذف امتحان ارتقاء و گواهينامه
رفع تبعيض آموزشي

آقاي معاون وزير!
به قهرمانان سلامت احترام بگذار !