طی حکمی از سوی حبیب الله امیری رئیس ستاد مرکزی مردمی ثمر (سمر) دکتر محسن پور محمد به سمت دبیری این ستاد در گیلان منصوب شد .

طی حکمی از سوی حبیب الله امیری رئیس ستاد مرکزی مردمی ثمر (سمر) دکتر محسن پور محمد به سمت دبیری این ستاد در گیلان منصوب شد .