ایسنا/گیلان یک کارشناس برنامه ریزی شهری، با بیان اینکه شهردارها باید به دنبال طرح های محله ای باشند تا بتواند در یک بازده کوتاه مدت فرآیند تقسیم کار و اجرای الگوی آمایشی نوین را با کارایی مطلوب و یک تغییر معنادار دنبال کنند، ادامه داد: در این صورت شهروندان اثرات مثبت اجرای رشد هوشمند شهر را در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند.

عماد مطالبی در گفت وگو با ایسنا، رشد هوشمند را گاهی در جهت توسعه پایدار شهری دانست و اظهار کرد: رشد هوشمند شهری بر پایه توسعه پایدار و شهرگرایی جدید و با رویکردی جدید از دیدگاه برنامه ریزی شهری تلاش می کند تا اصول خود را به صورت راهبردهای کلی و منعطف مطرح کند و در نهایت راهکارها و سیاست هایی را اجرایی سازد که به تعدیل و رفع مشکل رشد پراکنده در شهرها می انجامد.

وی با بیان اینکه سیاست های راهبردی الگوهای آمایشی می تواند دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت محیط زیست و متعادل کردن کاربری ها از طریق فرم پایدار شهری موسوم به رشد هوشمند شهری را فراهم کند، افزود: الگوی رشد هوشمند شهری را می توان گونه ای از توسعه پایدار شهری دانست که می تواند یک برنامه ریزی شهری هدفمند را در حوزه حمل و نقل شامل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری و…، الگوهای کاربری اراضی، جلوگیری از گسترش پراکنده و افقی شهر و توسعه شهر با کاربری مختلط بیان کند و سبب بهبود محیط زیست شهری گردد و در نهایت فرم پایدار فضایی را برای شهر به ارمغان آورد.

این کارشناس برنامه ریزی و محیط زیست شهری تصریح کرد: مدیریت خردمندانه زمین و سیاست های فضایی و اجرایی لازم مبتنی بر الگوهای نوین آمایشی ابزاری است که می تواند بر تعارضات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از این رشد نامنسجم و گسستگی موجود فایق آید و یک بستر مناسب از ترکیب کاربری ها و خدمات عمومی، حمل و نقل و فضای عمومی مناسب را در راستای بهبود شاخص های ارایه شده برای امکان ایجاد الگوی رشد هوشمند ایجاد کند.

مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت، با بیان اینکه شهردار ها باید به دنبال طرح های محله ای باشند تا بتواند در یک بازده کوتاه مدت فرآیند تقسیم کار و اجرای الگوی آمایشی نوین را با کارایی مطلوب و یک تغییر معنادار دنبال کنند، ادامه داد: در این صورت شهروندان اثرات مثبت اجرای رشد هوشمند شهر را در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند.

وی با اشاره به گسترش افقی و بی قواره شهرها و ایجاد مناطق شهری پراکنده و گسیخته، اضافه کرد: می توان با ایجاد الگوهای نوین آمایش شهری مانند شهر هوشمند، نقاط قوت را شناسایی کرده و در جهت کاهش ضعف های موجود، با شناخت پتانسیل های شهر سبب شد که فرصت های لازم در اختیار توسعه شهری قرار گیرد. در این مسیر توجه به نقاط قوت مانند ساختارها و پتانسیل ها و فضاهای طبیعی می تواند نقاط ضعف همچون ناسازگاری در کاربری ها و عدم مطلوبیت را برای شهروندان کاهش داده و فرصت های لازم مانند اجباری کردن ساخت پیاده رو و فضاهای عمومی تعاملی و حمل و نقل متنوع با رویکرد عمومی در جهت غلبه بر تهدیدها که استفاده گسترده از وسایل حمل و نقل شخصی و تخریب محیط زیست شهری است را فراهم کند تا اصول رشد هوشمند شهری با در نظر گرفتن عوامل داخلی(قوت و ضعف) و خارجی(فرصت و تهدید) در چارچوب راهبردهای کلی و منعطف، ارایه شود.

مطالبی، یکی دیگر از چالش های شهری را فضای پراکنده و پراکنش و گستردگی نامنظم دانست و گفت: توجه به فرم فضایی پایدار به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جنبه های اجتماعی و کالبدی شهر دارد لذا باید به بهبود زیست پذیری اجتماعات شهری و جلب مشارکت فراگیر شهروندان در امور محلی و پایندگی و تقویت اقتصاد شهری و پاسخگویی به نیازهای اساسی محلی، برنامه ریزی برای کاهش فقر و بیکاری و توزیع عادلانه ثروت توجه ویژه داشت و با ایجاد فرصت های شغلی برابر و اصلاح نظام اداری در مدیریت شهری تمرکززدایی کرد.

وی با بیان اینکه اتکا به جامعه مدنی و اجتماعات محلی برای اداره امور شهر و ایجاد نهاد مدیریت یکپارچه شهری می تواند در افزایش و گسترش یک شهر پایدار و پویا و فعال موثر واقع شود، عنوان کرد: باید مولفه هایی مانند حکمروایی هوشمند را در بخش مدیریت شهری با استفاده از بسترهای آی.تی.سی و راه اندازی سامانه یکپارچه خدمات شهری فراهم ساخت تا بتوان پارامترهای شهروند هوشمند و محیط زندگی و زیست هوشمند را اثربخش و مطلوب ارایه کند.

این کارشناس برنامه ریزی و محیط زیست شهری، نتیجه تحقق شهر هوشمند را کاهش سفرهای مازاد شهری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به رویکردهای زیست محیطی شهر هوشمند، می توان اثرات جزایر گرمایی را در اقلیم شهری به طور محسوس نزولی ساخت.

وی با بیان اینکه در بستر رشد هوشمند می توان نگاهی رویکردی بر حمل و نقل سبز و استفاده از فناوری های نوین با اتکا به توان داخلی در ناوگان عمومی حمل و نقل شهری داشت، خاطرنشان کرد: باید مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومی ترغیب کرد تا علاوه بر اثرگذاری مثبت در اقتصاد شهری سبب مشارکت شهروندی و حضور مردم در عرصه های اجتماعی و خروج از درون گرایی و شکوفایی تعاملات اجتماعی بر پایه شهر انسان محور شود.

انتهای پیام