اولین پرواز بالگرد اورژانس هوایی از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود برای انتقال مرد جوان ٣۵ ساله به بیمارستان پورسینا رشت به پرواز درآمد.

بیمار مصدوم ٣۵ساله اهل روستای لات لیل لنگرود بوده است که به علت سقوط از سطح غیر هم تراز(درخت) به بخش اورژانس بیمارستان شهید حسین پور توسط اورژانس ۱۱۵ منتقل شده بود و پس از معاینات تشخیصی جهت اقدامات تخصصی بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد.