شقایق هاشمی شکفته
شقایق هاشمی شکفته- کارشناس ارشد روانشناسی و هنر درمانگر 20 بهمن 1399
هنر درمانی در کودکان:

شقایق هاشمی شکفته- کارشناس ارشد روانشناسی و هنر درمانگر

داشتن کودکان سالم از نظر جسمی و روحی دغدغه ی والدین و کسانی است که چشم اندازی روشن به آینده دارند.کودکان سالم و شاد آینده ای زیباتر برای ما خواهند ساخت.